Regulamin sklepu


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem internetowym www.sans.pl prowadzonego przez SANS Sp. z o.o., tel. 517679599, e-mail: sans@sans.pl

2. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem a Sklepem.

3. Poniższe terminy użyte w niniejszym regulaminie, należy rozumieć w sposób następujący:

a) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pod adresem www.sans.pl prowadzonego przez SANS sp. z o.o.;

b) Sklep - serwis internetowy prowadzony przez SANS sp. z o.o., dostępny pod adresem www.sans.pl, w ramach którego Klient składa zamówienia i dokonuje zakupów;

c) Towar lub Rzecz – produkty prezentowane w Sklepie;

d) Sprzedawca lub Przedsiębiorca – SANS sp. z o.o.;

e) Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie i dokonuje zakupu w Sklepie, posiadająca założone Konto Klienta.

f) Konto Klienta – zespół informacji zawierających dane Klienta, w tym dane osobowe Klienta, przekazywane dobrowolnie przez Klienta, służące do jego identyfikacji, umożliwiające zakupy w Sklepie;

g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;

h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

i) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

j) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

k) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Regulamin, wydany został na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami).

5. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania ze Sklepu w tym zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach Sklepu;

b) zasady składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

c) sposoby i terminy zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży za Towary;

d) sposoby i terminy dostarczania zamówionych Towarów Klientowi;

e) sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy przez Klienta;

f) zasady składania i rozpatrywania reklamacji (procedura reklamacyjna);

g) zasady ochrony danych osobowych Klienta.

6. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

7. Klient ma możliwość uzyskania dostępu do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia.

 

 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie przez Klienta Konta Klienta poprzez dokonanie rejestracji, wypełniając dane, określone w formularzu rejestracji w Sklepie, a następnie dokonując akceptacji Regulaminu oraz aktywacji Konta Klienta poprzez otwarcie linku przesłanego na podany adres mailowy Klienta.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sans.pl, dokonać wyboru rodzaju i ilości Towaru przez Klienta. Następnie celem zawarcia Umowy Klient powinien dokonywać kolejnych wskazanych na stronie internetowej Sklepu czynności technicznych, zgodnie z treścią wyświetlanych Klientowi na stronie internetowej Sklepu komunikatów.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

 

 III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ KLIENTA

1. Klient zamierzając złożyć zamówienie powinien dodać do koszyka Towary, które zamierza zakupić. Następnie powinien wybrać formę płatności oraz sposób dostawy i kliknąć przycisk „(…)”.

2. Po wykonaniu przez Klienta wszystkich czynności technicznych, zgodnie ze wskazaniami na stronie internetowej Sklepu na stronie internetowej zostaną wyświetlone wszystkie wprowadzone uprzednio przez Klienta dane Zamówienia, tytułem jego podsumowania.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią oraz stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów dodanych do koszyka.

4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „(…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.

5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 4.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.

 

 IV. SPOSOBY I TERMINY ZAPŁATY

1. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług.

2. Formę płatności Klient może wybrać podczas procedury składania zamówienia. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dokonania zapłaty:

a) płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy;

b) płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem);

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

d) za pośrednictwem płatności on-line.

3. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia. Koszty dostawy zostaną podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczenie do kwoty zamówienia kosztów wysyłki, o których mowa w ust. 3. powyżej.

5. Informacja o całkowitym koszcie zakupu Towaru, obejmującego jego cenę oraz koszt dostawy są dostępne dla Klienta po wybraniu przez niego formy płatności za wybrany Towar oraz sposobu dostawy.

6. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu wraz z numerem NIP, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura VAT.

7. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

 

 

V. SPOSÓB I TERMINY DOSTAW

1. Dostawa Towarów jest geograficznie nieograniczona i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem UPS

4. Na czas realizacji zamówienia, liczony od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III ust. 4, składa się czas przygotowania Towaru do wysyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5  dni roboczych.

6. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu lub wydanie Klientowi w siedzibie Sprzedawcy. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

7. Przewoźnik uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie internetowym.

 

 

VI. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i dokonujący zakupów w Sklepie Sprzedawcy, zawierając umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru zakupionego od Sprzedawcy lub w którym w posiadanie Towaru weszła osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana uprzednio przez Klienta jako osoba uprawniona do odbioru Towaru. O zachowaniu terminu zwrotu towaru decyduje data wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieni od umowy.

2. Do skutecznego odstąpienia od umowy wymagane jest od Klienta złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym powyżej.

3. Klient może odstąpić od umowy poprzez:

a) wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedawcy;

b) wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: sans@sans.pl .

4. Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

7. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca po doręczeniu mu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i po przesłaniu Klientowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia zwróci Klientowi dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy pod warunkiem, że w tym czasie Klient zwróci Sprzedawcy Rzecz. Płatności zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uprzednio uiszczając płatność Klient, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. W przypadku wyboru przez Klienta formy przekazania Sprzedawcy Towaru innej niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, związanych z jego wyborem innego niż najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.

10. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy, bądź przekazania Towaru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

11. Sprzedawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

 

 

VII. REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostawy na rzecz Klienta Towarów wolnych od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności Rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Rzeczy z wadą pozostaje do wartości Rzeczy bez wady.

9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Jeżeli Rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

12. W razie stwierdzenia wad Towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sans@sans.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

13. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

14. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko Klienta, jego adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada Towaru.

15. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca ponosi koszty związane z przesyłką.

16. W przypadku odesłania towaru przez Klienta, obowiązany jest on do opakowania i zabezpieczenia Rzeczy przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.

17. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

18. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu do przesyłki Klient zobowiązany jest dołączyć również protokół uszkodzenia sporządzony w momencie odbioru Towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

19. Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą - bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;

b) Organizacje konsumenckie - Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;

c) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;

d) Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

 

 

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Sprzedawca.

2. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.

3. Powierzone przez Klientów dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

5. Klientowi przysługuje prawo do zażądania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.

6. W celu realizacji umowy Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy pocztowi.

7. Do prawidłowego funkcjonowania Sklep wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Można wyłączyć pliki cookies – szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w zakładce przeglądarki internetowej.

  

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2017 i dostępny jest na stronie internetowej www.sans.pl. Każdy Klient ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.

2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Polski. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego lub ustawy o prawach konsumenta.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Klient został poinformowany o istnieniu kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Kodeksy dobrych praktyk dostępne są m. in. na stronie www.dobrapraktyka.pl